Personakt Antavla

Simon Olofsson

Bonde, birkarl.

Far:Olof Jönsson (1535 - 1593)
Mor:Barbro NN (1535 - >1586)

Född:omkring 1560 Granö, Umeå lfs.
Död:efter 1623 Granö, Umeå lfs.

Äktenskap med Malin Matsdotter (1560? - )

Vigsel:

Barn:
Olof Simonsson (1594? - 1670?)
Barbro Simonsdotter (1610? - )
Jöns Simonsson

Noteringar

1606 fick Simon enligt kunglig fullmakt rätt att vara handelsman inom Umeå lappmark. På vintertinget 10 november 1608 blev Simon frikänd i ett horsmål: "Simon Olsson I Grenön är kommit i ryckte för sin legopiga Anna och haffwer sig så händt på en tijd om sommaren när Simon war i engen, och hans dräng Christiern med honom, sampt en annan piga, och om nattena lågh de alle fyre tillhopa in i ett höö lodh, och som ther kom mykit miugh in i ladunn: gick Simon uth och lade sigh wijdh eld staden och straxt kommo både pigorne effter honom, och sade sigh icke willia liggia quar hoss drängen: det drängen mykit förtrööt: och när han kom hem till sijn maath moder sade han till hänne: Iagh weet icke huru till ståår; att pigorna willia så gerna liggia hoos huusbonden, och han får väl liggia hos dem men icke iagh, och der aff wart Simons hustru wredh på förbemälde piga och sade till hänne: gack fanden i wall thin koos hädan: ty du tör giffua orsaack att mijn man kommer uthij ondt ryckte för din slem särks skull. Sädan steltes hans dräng Christier in för rätta sampt pigan, och i åthskillige förhör berettade det samma så gick det till som förbemält är, och sade drängen, att samma Anna giorde altigh narr och giäck utaff honom: Derföre sade han till sijna maathmoder: lätt Anna gåå och walla booskap, och intet föllia oss till arbets, men ingen lijknelse till någon gierning haffuer iagh förnummit." Hustrun gav mannen fri från all misstanke. Simon Olofsson var upptagen på hemmanet i Granö 1602-1623.