Personakt Antavla

Gabriel Danielsson

Blev 87 år.

Far:Daniel Nilsson Spolander (1712 - 1782)
Mor:Dårdi (Dorothea) Persdotter (1713 - 1795)

Född:1750-10-10 Spöland, Umeå lfs. [1]
Bosatt:Barsele, Stensele.
Död:1838-08-16 Barsele, Stensele.

Äktenskap med Eva Sophia Johansdotter (1754 - 1845)

Vigsel:1775 Lycksele.

Barn:
Nils Gabrielsson (1777 - 1778)
Catharina Gabrielsdotter (1779 - 1865)
Daniel Gabrielsson (1780 - 1780)
Johan Gabrielsson Stenvall (1783 - 1845)
Pehr Gabrielsson (1785 - 1787)
Dödfödd dotter Gabrielsdotter (1786 - 1786)
Dödfött barn (son) Gabrielsson (1788 - 1788)

Noteringar

"Fosterdr Lisa Persdr 1797."
"Dödfött barn 1788 och 1796."

Eva Sophias broder Mårten Johansson från Bastuträsk var den förste nybyggaren i Barsele år 1770. År 1781 sålde Mårten Johansson nybygget till sin svåger Gabriel Danielsson enligt följande handling:

"Jag Mårten Johansson i Barsele med min Kära hustrus Cicilia Lars dotters goda ja och samtycke giör härmed witterligt, allom dem som det i något måtto angår, att jag af fri willja och moget betänkande uplåter och försälljer mitt Nybyge wid Barsele och Lyksele åt min Swåger Gabriel Danielsson i Skurträsk och dess Kära hustru min Syster Eva Sophia Johans dotter, äfwen dess barn och efterkommande, och det emot en kiöpe skilling af Tjio Riks Dahler Specie, hwilken penning den första med den sidsta åt nästkommande marknad bör betat wara om så skulle äskas, som ock at han mig och min hustru med all heder bör till handa gå samt oss till wår timade död uppehålla och försörja bör med hwad oss nödigt waera kan. Och således uplåter och fördrager jag mitt Nybygge wid åfwansagde Barsele med alt twad därtill hördt och hörer samt lagligen tillwinnas kan. Hwilket alt med wåra namns och Bomärkens under sättjande bekräftas, som skiedde i Lyksele den 11 Januarii 1781.
Gabriel Danielsson Mårten Johansson
Eva Sophia Johans dotter Sicilia Lars dotter
Källa: "Barsele" sid 23.

Mårten Johansson och Cecilia lämnade Barsele 1789 och blev nybyggare i Skarvsjö. 1790 sålde Gabriel Danielsson 1/3 av nybygget (kallad Barsele nr 2) till Paul Olofsson från Örträsk. Övriga delen av nybygget (kallad Barsele nr 1) förvärvades 1811 av sonen Johan Gabrielsson Stenvall, som 1818 sålde till sin svåger Håkan Mikaelsson, gift med systern Catharina, och flyttade till Stensele.
Källa: "Barsele" sid 80-81.

Håkan Mikaelsson överlät 1831 hälften av Barsele nr 1 till sin måg Johan Gustaf Andersson och 1840 den andra hälften till sin måg Jacob Jonsson. Vid denna tillträdelse antecknades: "På gården fanns mangårdsbyggnad, bagarstuga, fähus ,ed port och tvenne foderlador, stall, fårhus, stolpbod och tre andra bodar, foderlada med port, foderlider, tvenne redskapslider, ett vedlider, ett hemligt hus, en ria med ugn, en halmlada, en smedja, en bastu; två på särskilta ställen sommarfähus och trenne fårhus; stuga och bod i fäbodarna; tröskhus med loge och halmskulle varav ena hälften tillhör hemansdelen; timrad vattenbrunn; två båthus; sju st. åkerlador.Mangårdsbyggnaden, på stenfot, håller i längd 31 alnar (18,4 meter) och i längd 12 dito (7,1 meter), är indelad i trenne boningsrum jämte en förstuga. Alla rummen äro väl inredda med spislar, golv och mellantak, fönster och dörrar med panelingar. Detta hus uppsatt 1814, har gott nävertak och är i alla avseenden i fullgott stånd." Källa "Barsele" sid 59.

När mangårdsbyggnaden sattes upp 1814, var Johan Gabrielsson Stenvall ägare till gården.


Källor

[1]Umeå lfs C: 2 1736-1756, mikrokort 3